เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

เว็ปไซต์แห่งนี้ ( และเว็ปไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมไปถึงผ่านทางเว็ปไซต์นี้ ) และบริการต่างๆ ที่จัดขึ้น มีไว้สำหรับผู้ที่กำลังหางานเท่านั้น (ผู้หางาน) ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขและ ข้อกำหนดข้างล่างนี้ ถ้าหากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว กรุณาอย่าใช้เว็ปไซต์นี้เพราะเมื่อคุณยอมรับเงื่อนไขข้อกำหนดดังกล่าว คุณก็จะต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขเหล่านั้นอย่างเคร่งครัด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดทันทีที่แจ้งให้คุณทราบ การเข้าใช้บริการต่างๆ ในเว็ปไซต์ นี้ของคุณจะถูกยกเลิกทันทีในกรณีที่คุณแจ้งให้บริษัททราบว่าคุณไม่สามารถยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ มิเช่นนั้นจะถือว่าการรับบริการอย่างต่อเนื่องของคุณคือ การยอมรับในความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและข้อกำหนดซึ่งคุณต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่ง

2. การใช้งานเฉพาะเจาะจง - สำหรับผู้หา

ผู้หางานตกลงว่าจะใช้เว็ปไซต์ของบริษัท ( และเว็ปไซต์อื่นๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท ) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกกฎหมายและเพื่อการหางาน ผู้หางานสามารถ ส่งประวัติของตนโดยตรงไปยังผู้ประกอบการที่ลงโฆษณาทางเว็ปไซต์ของบริษัท หรือผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทได้ ในอีกทางเลือกหนึ่ง ผู้หางานสามารถส่งประวัติของ ตนมายังบริษัทผ่านทางเว็ปไซต์เพื่อตอบกลับโฆษณารับสมัครงานต่างๆ ซึ่งในกรณีนี้ประวัติของผู้หางานจะอยู่ที่เว็ปไซต์ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน และข้อมูลดังกล่าวจะ ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของบริษัท โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจะตกอยู่กับผู้หางาน ยกเว้นแต่ผู้หางานเลือกที่จะลบประวัติทิ้ง บริษัทยังคงรักษาสิทธิในการ ปรับเปลี่ยนแก้ไขประวัติของผู้หางานตามที่เห็นสมควร บริษัทรับรู้และเห็นด้วยกับการที่บริษัทจะเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบการในการใช้ฐานข้อมูลบนเว็ปไซต์ และการเข้าไปดูประวัติ และรายละเอียดของผู้หางาน ผู้หางานยังยอมรับอีกด้วยว่าไม่มีส่วนได้เสียในการจัดเก็บค่าบริการดังกล่าวของทางบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานแก่ผู้ประกอบการโดยไม่มีการอนุญาตจากผู้หางาน แต่บริษัทจะสามารถให้ประวัติย่อของผู้หางาน (โดยไม่เปิดเผยชื่อและที่อยู่) ไปสู่บุคคล ที่ 3 ผ่านระบบค้นหาข้อมูลของบริษัทหรือวิธีการอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ผู้หางานตกลงที่จะให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อกิจกรรมการตลาด โดยบริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรองรับความเสียหายในกรณีต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ถ้าหากผู้ประกอบการไม่ว่าในประเทศไทยหรือนอกประเทศจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้หางานไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการสรรหาทรัพยากรบุคคล ผู้หางานตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลไปยังผู้ประกอบการหรือผู้ใช้อื่นๆ