หน้าหลัก | ลงทะเบียนสมัครงาน

ลงทะเบียนสมัครงาน

Username นี้มีคนใช้แล้ว
กรุณากรอก e-mail ให้ถูกต้อง

การแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice)ของผู้สมัคร/ลูกจ้าง

    บริษัทตระหนักให้ความสำคัญและมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลที่จะต้องได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.วัตถุประสงค์ของการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร/ลูกจ้าง

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล : ในการสมัครงานหรือการทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างของบริษัทนั้น ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านให้แก่บริษัท เพื่อประมวลผลพิจารณาคุณสมบัติ รวมถึงเป็นหลักฐานในการทำสัญญาจ้างในกรณีที่ท่านผ่านการพิจารณา รวมถึงเพื่อการติดต่อประสานงาน การบริหารจัดการข้อมูล การดำเนินการเกี่ยวกับแรงงาน ภาษี การจัดสวัสดิการ การฝึกอบรมพัฒนา และการอื่นใดอันจำเป็นในการปฏิบัติอันเกี่ยวกับการจ้างงานเท่านั้น

การเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น : บริษัทอาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น เช่น ในสื่อสังคมออนไลน์ เว็ปไซต์หรือบริษัทจัดหางาน สถาบันการศึกษา บุคคลอ้างอิง หรือจากบริษัทที่ท่านเคยร่วมงาน ตามข้อมูลซึ่งท่านได้ให้ไว้ โดยได้รับความยินยอมจากท่าน

การประมวลผลข้อมูล : บริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานการประมวลผล ดังต่อไปนี้

    * ฐานสัญญา (Contract) : เมื่อท่านประสงค์จะทำการยื่นสมัครงานหรือทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานของบริษัท จำเป็นที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท เพื่อบริษัทสามารถใช้ข้อมูลของท่านประมวลผลพิจารณาการสมัครงานหรือทำสัญญาจ้างได้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวบริษัทไม่อาจพิจารณาการสมัครงานของท่านรวมถึงไม่อาจทำสัญญาจ้างงานกับท่านได้

    * ฐานความยินยอม (Consent) : บริษัท อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการอย่างอื่นนอกจากการพิจารณาการสมัครงานหรือการดำเนินการอันเกี่ยวกับลูกจ้างโดยได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามกฎหมาย ในการนี้หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอมท่านสามารถติดต่อบริษัทและแจ้งความประสงค์ได้ตาม ข้อ 5.

    * ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) : บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดการและการจัดทำรายงานภายในบริษัท การบริหารจัดการมาตรฐานการทำงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงการตรวจสอบภายใน อันเป็นกรณีฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

    * ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) : บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องอยู่ภายใต้บังคับให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง ที่ให้อำนาจศาลสั่งให้คู่ความส่งเอกสารหรือข้อมูลในการพิจารณาคดี เป็นต้น อันเป็นกรณีฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรักษา

2.1 บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ปรากฏในแบบฟอร์มใบสมัครฉบับนี้ รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งท่านได้นำส่งหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมต่อบริษัท

2.2 บริษัท จะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนเอกสารอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลท่านไว้ดังนี้

    * กรณีไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลของท่านไว้ เพื่อสิทธิประโยชน์ในการพิจารณาตำแหน่งว่างที่เหมาะสมในอนาคต เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี

    * กรณีผ่านการพิจารณาและทำสัญญาเป็นลูกจ้างของบริษัท บริษัท จะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นลูกจ้าง เมื่อพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้ว บริษัทจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นเวลา 10 ปี เว้นแต่กฎหมายอันเกี่ยวแรงงาน การบัญชีหรือการอื่นใดอันเกี่ยวกับการจ้างงานได้กำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาไว้เป็นเวลาเกินกว่าที่บริษัทกำหนด ก็ให้ทำการเก็บรักษาตามระยะเวลาที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด

3.หน่วยงาน/บุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย

    ในการนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร/ลูกจ้าง อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบฟอร์ม และ/หรือตามเอกสารอื่นใดซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท ให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทอื่นๆอันเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

4.สิทธิของผู้สมัคร/ลูกจ้าง

    ท่านมีสิทธิ (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (2) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (3) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) สิทธิในการคัดค้าน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้ (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (8) สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัทหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

    การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร / ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่บริษัทกำหนด และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้อจำกัดในกรณีที่ท่านขอให้บริษัทลบ ทำลายข้อมูล ระงับ ขอให้โอน การคัดค้าน หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือถอนความยินยอม อาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับบริษัทในการพิจารณาการสมัคร การจัดสิทธิหรือสวัสดิการตามระเบียบของบริษัท หรือไม่อาจสามารถดำเนินการให้ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด

    การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ

5.ผู้ควบคุมข้อมูล/เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้

    เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

    Email Address: privacy@cpall.co.th


    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) : CP ALL

    เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

    สายสำนักงาน: worapol@cpall.co.th

    สายกระจายสินค้า: ติดต่อได้ที่ HR แต่ละพื้นที่

    สายปฏิบัติการ: ติดต่อได้ที่ HR แต่ละพื้นที่

    ระดับบริหาร (กลุ่มธุรกิจฯ): hrgc-executivepayrollmail@cpall.co.th


    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำกัด : MAM Heart

    เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

    02-071-1719, 02-071-1535, 02-071-1872


    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด : ALL Wellness Company Limited

    เลขที่ 119 อาคารธาราสาทรชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

    02-0711875, 02-0712891


    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด : CP Retailink

    เลขที่ 159/30 วิภาวดีรังสิต 62 (ศรีรับสุข) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

    Tel. 02-7816868

    Email Address : dataprivacy@cpretailink.co.th


    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท โกซอฟท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด : Gosoft

    เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

    Email Address: DPO@gosoft.co.th


    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด : CP Food Lab Company Limited

    เลขที่ 141 หมู่ที่ 9 ชั้น 6 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ดีอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

    สำนักกลยุทธ์งานบุคคลของบริษัทที่ท่านสังกัด


    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด : 24 Shopping

    เลขที่ 119 ชั้น 9–10 ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

    Email Address: HR@24Shopping.co.th


    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท ซีพีแรม จำกัด : CPRAM (RTE)/(BKR)

    เลขที่ 177 หมู่ 4 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

    สำนักกลยุทธ์งานบุคคลของบริษัทที่ท่านสังกัด


    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด : Counter Service

    เลขที่ 119 ชั้น 4–6 ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

    Email Address: erinniy@counterservice.co.th


    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด : Thai Smart Card

    เลขที่ 119 อาคารธาราสาทร ชั้น 4 ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

    Email Address: erinniy@counterservice.co.th


    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด : Dynamic Logistics Company Limited

    เลขที่ 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

    สายงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทที่ท่านสังกัด โทร. 02.071-2300

    email : ang-hr@allnow.co.th


    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จำกัด : All Now Management

    เลขที่ 119 ชั้น 8 อาคารธาราสาทร ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

    สายงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทที่ท่านสังกัด โทร. 02.071-2300

    email : ang-hr@allnow.co.th


    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด : All Now Logistics Company Limited

    เลขที่ 119 ชั้น 8 อาคารธาราสาทร ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

    สายงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทที่ท่านสังกัด โทร. 02.071-2300

    email : ang-hr@allnow.co.th


    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท ปัญญธารา จำกัด : Panyatara

    ที่อยู่ 58/5 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

    เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ HR : 02 071 6177

    Email : smarthr@panyatara.co.th


    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด : All Training

    ที่อยู่ 58/5 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

    เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ HR : 02 071 6127

    ช่องทางการติดต่อ Email : smarthr@panyatara.co.th


    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ : PAT

    เลขที่ 20/29 หมู่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทุบรี

    สำนักทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยฯ 0-2821-2558 ,0-2821-2559

    hr@panyapiwat.ac.th


    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ : PIM

    85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

    สำนักทรัพยากรมนุษย์ privacy@pim.ac.th


    ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

    โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ : SPIM

    45/23 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 28 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

    ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ privacy@pim.ac.th

    หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความยินยอมของผู้สมัครงาน/ลูกจ้าง

    ข้าพเจ้า

    คำนำหน้าชื่อ : ชื่อ-นามสกุล :

    ผู้สมัครงาน ทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในแบบฟอร์มใบสมัคร และตามเอกสารซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งมอบประกอบการสมัครงานให้กับบริษัทนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณารับสมัครงานของบริษัท และ/หรือเป็นข้อมูลเอกสารหลักฐาน อันจำเป็นในการทำสัญญาว่าจ้าง และการอื่นใดอันจำเป็นในการปฏิบัติอันเกี่ยวกับการสัญญาว่าจ้าง ระหว่างบริษัท กับข้าพเจ้า (กรณีผ่านการพิจารณาและทำสัญญาเป็นลูกจ้างของบริษัท) โดยข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดำเนินการดังนี้

1.การเก็บบันทึกและใช้ข้อมูล

ในส่วนของรายละเอียดส่วนตัวผู้สมัคร

    (ก) การเก็บบันทึกและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา

        ข้าพเจ้าทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา เพื่อเป็นการอันจำเป็นในการจัดสวัสดิการ สถานที่ หรือวิธีการทำงาน ในกรณีที่หากข้าพเจ้าได้พิจารณาทำสัญญาจ้าง โดยหากข้าพเจ้าไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแล้วนั้น บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

        ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บันทึกและใช้ข้อมูลดังกล่าว

        ข้าพเจ้าไม่ตกลงยินยอมให้บันทึกและใช้ข้อมูลดังกล่าว

    (ข) การเก็บบันทึกและใช้ข้อมูลเกี่ยวโรคประจำตัวและผลการตรวจสุขภาพ

        ข้าพเจ้าทราบว่า บริษัทต้องทำการสอบถามเกี่ยวกับโรคติดต่อ ทำการตรวจสุขภาพก่อนการทำงานและตรวจสุขภาพประจำปี ตามระเบียบหรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยการดำเนินการดังกล่าว บริษัท จำเป็นต้องทำการบันทึกข้อมูลสุขภาพ รวมถึงต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญา รับผลการตรวจจากโรงพยาบาลคู่สัญญาดังกล่าว เพื่อจัดทำทะเบียน และจัดสวัสดิการให้กับข้าพเจ้าตามระเบียบหรือตามกฎหมายต่อไป

        ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บันทึก ใช้ข้อมูล และดำเนินการดังกล่าว

        ข้าพเจ้าไม่ตกลงยินยอมให้บันทึก ใช้ข้อมูล และดำเนินการดังกล่าว

2.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้าพเจ้าทราบว่า เพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ในการสมัครงานตามที่กล่าวข้างต้น บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารอื่นใด ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งมอบประกอบการสมัครงานให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทอื่นๆอันเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในการนี้ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการ ดังนี้

        ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลดังกล่าว

        ข้าพเจ้าไม่ตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลดังกล่าว

3.เกี่ยวกับข้อมูลชีวภาพ (Biometrics)

    ข้าพเจ้าทราบว่า หากข้าพเจ้าผ่านการพิจารณารับเข้าทำงาน บริษัทมีการเก็บบันทึกและใช้ข้อมูลชีวภาพ (Biometrics) ของพนักงาน เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้นเพื่อใช้เป็นการบันทึกเวลาการทำงาน บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน การเข้า-ออกสถานที่ทำงาน หรือ สถานที่อื่นใดของบริษัทฯ ใช้เพื่อการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเพิ่มทักษะ และ ศักยภาพ ในการทำงาน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

        ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บันทึกและใช้ข้อมูลดังกล่าว

        ข้าพเจ้าไม่ตกลงยินยอมให้บันทึกและใช้ข้อมูลดังกล่าว

4.ประวัติอาชญากรรม

    ข้าพเจ้าทราบว่า หากข้าพเจ้าผ่านการพิจารณา บริษัทมีการดำเนินการตรวจประวัติอาชญากรรม ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น แก่กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตรวจประวัติอาชญากรรม และตกลงยินยอมให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งข้อมูลผลการตรวจประวัติอาชญากรรมให้กับบริษัท เพื่อเก็บบันทึกและประกอบการจ้างงาน

        ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และดำเนินการดังกล่าว

        ข้าพเจ้าไม่ตกลงยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และดำเนินการดังกล่าว

5.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น

    ข้าพเจ้าทราบว่า ในการพิจารณาคุณสมบัติของข้าพเจ้าเพื่อการพิจารณารับเข้าทำงานของบริษัท บริษัทอาจมีการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์หางาน สถาบันการศึกษา บุคคลอ้างอิง หรือจากบริษัทที่เคยร่วมงาน ตามข้อมูลซึ่งได้ให้ไว้

        ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และดำเนินการดังกล่าว

        ข้าพเจ้าไม่ตกลงยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้ และดำเนินการดังกล่าว