หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่าย Product Development (Meal)

ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกฯ

ลักษณะงาน

1. บริหารจัดการ วางแผน กำกับดูแล ควบคุม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงสินค้าเดิม ร่วมกับ ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ , ฝ่ายจัดซื้อ Supplier และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการจำหน่ายสินค้า ให้ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับ 7- Eleven ตรงตามความต้องการของลุกค้า ตลอดจนดำเนินการทดลองบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้สามารถก้าวทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย 2. บริหารจัดการ วางแผน กำกับดูแล ควบคุม บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับสินค้า ให้เหมาะสมกับการ Handling ที่ร้าน และความต้องการของลูกค้า 3. ร่วมวางแผน ทดสอบ เสนอแนวทาง และติดตามการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านอาหารในร้านสาขาให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเตรียมและการจำหน่ายสินค้าและสะดวกต่อฝ่ายปฏิบัติการ 4. ให้คำปรึกษา กำกับดูแล ติดตามผลตอบรับของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าใหม่เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5. จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายและงบประมาณประจำปี ของฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 6. ควบคุมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ปริญญาตรี / ปริญญาโท เรียนจบทางด้าน Food Science and Technology

คุณสมบัติ

1.มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารปรุงรสสำเร็จ , ข้าวและกับข้าว,ประเภทเส้น เช่น สปาเก็ตตี้ ราเมน อย่างน้อย 10 ปี 2.ถ้ามีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 5 ปีขึ้นปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตอาหารที่ดีในโรงงานผลิตอาหาร (GMP) ระบบหลักการวิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ (HACCP) 4. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบคุณภาพงานต่างๆ เช่น (ISO 9001:2015) ฯลฯ 5. มีทักษะด้านการบริหาร มีความเป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กร สามารถจูงใจทีมงานให้อุทิศและทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กรได้ 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ / นอกสถานีที่ ต่างจังหวัด ต่างประเทศ ได้

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

อายุ 32 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย Product Development (Meal)