หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Enterprise Architecture (Gosoft)

ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

- จัดทำ High-Level IT Solution Design โดยพิจารณาทางเลือก ผลกระทบต่อระบบงาน นโยบาย และแผนการพัฒนา IT ของบริษัท (IT Master Plan) และสามารถนำไปวิเคราะห์ประเมินร่วมกับ Business เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้เชิงธุรกิจในการพัฒนา IT Solution ให้เหมาะสมต่อธุรกิจ - จัดทำและติดตามข้อมูล Enterprise Architect ให้ถูกต้องตรงกับระบบงาน IT ของบริษัท - จัดทำและนำเสนอ IT Technology Roadmap - วิเคราะห์และออกแบบ High-Level IT Solution ที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจ และ แผนการพัฒนา IT ของ บริษัท (IT Master Plan) - วิเคราะห์และรวมรวบข้อมูล ผลกระทบของ High-Level IT Solution กับระบบงานในปัจจุบัน เช่น ผลกระทบด้าน Capacity / Security / Performance และอื่น ๆ - วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล งบประมาณการลงทุน สำหรับ IT Solution ( Total Cost of Ownership ) - ร่วมกับธุรกิจ ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจในการพัฒนา IT Solution - ศึกษา ติดตามเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำมาใช้งานกับระบบของบริษัท - แนะนำ/กำหนด แนวทางการทำงาน เครื่องมือ มาตรฐาน หรือเทคนิคที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร - มอบหมาย กระจายงานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน(ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี-ดีมาก - มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ หรือ การดูแลและจัดการระบบงานไม่น้อยกว่า 5 ปี - มีความรู้ด้านการออกแบบ Model ด้าน Information Technology เช่น Archimate , BPMN , TOGAF Framework เป็นต้น - มีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทั้งด้านการพัฒนา Application และ การใช้งาน Infrastructure เป็นอย่างดี - มีทักษะที่สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ ในเรื่องที่ยากได้เป็นอย่างดี ทั้งการสื่อสารตัวต่อตัว และการนำเสนอต่อบุคคลจำนวนมาก - 2 ปีแรกปฏิบัติงานสีลม ปีที่ 3 ย้ายที่ทำงานหลักไปแจ้งวัฒนะ(ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website : http://job.cpall.co.th/ หรือส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งEnterprise Architecture (Gosoft)