หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย (บริษัท ซีพี แรม จำกัด)

ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

• วางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดมาตรฐานและจัดทำแผนงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลให้องค์กร สามารถปฏิบัติได้ตามแผน และบรรลุเป้าหมาย • กำกับดูแลโครงการหรือมาตราการด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ นอกจากนั้นยังมีการใช้เทคนิคการวิเคราะห์งานด้านความปลอดภัย (JSA Analysis) เพื่อค้นหาอันตรายจากการทำงานในแต่ละขั้นตอน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการใช้เครื่องมือตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน • กำกับดูแลการอำนวยการเหตุฉุกเฉินต่างๆ ให้สามารถบริหารงานได้ย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามกฎหมาย ได้แก่ พรบ.โรงงาน และกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และมาตรฐานสากล (NFPA) ได้อย่างถูกต้อง • กำกับดูแลให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการทวนสอบปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง • กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน โดยให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลวิเคราะห์รายงานต่อผู้บริหาร • กำกับดูแลบริษัทให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001, มอก. 18001) และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) รวมถึงระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001), ข้อกำหนดด้านจริยธรรม (Ethical) เป็นต้น เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย • กำกับดูแลให้มีระบบการตรวจสอบหรือวัดผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย เช่น การตรวจประเมินระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของคณะกรรมการความปลอดภัย

ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO

สถานที่ทำงาน

ลาดหลุมแก้ว

การศึกษา

• ปริญญาตรี, โท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สุขศาสตร์, อุตสากหรรมและความปลอดภัย, วิศวกรรมความปลอดภัย และสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

• มีความรู้และทักษาะในการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย, อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม • มีทักษะการเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริหารและพนักงานได้อย่างเหมาะสม • มีทักษะในการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย • มีทักษะการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

32-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย (บริษัท ซีพี แรม จำกัด)