หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายส่งเสริมองค์กรภาคประชาชน

ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกฯ

ลักษณะงาน

1.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่ม NGO, นักวิชาการ และผู้นำความคิดท้องถิ่น 2.จัดทำฐานข้อมูลกลุ่ม NGO, นักวิชาการ และผู้นำความคิดท้องถิ่น 3.รับฟังความต้องการ ประเด็นทางความคิดของกลุ่ม NGO และนักวิชาการ 4.วิเคราะห์สรุปประเด็นทางสังคมที่มีผลกระทบต่อองค์กร 5.จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร 6.ประสานงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร 7.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน /โครงการที่ได้รับมอบหมาย 8.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานทำความดีด้านส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ภายใต้ชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์

ประเภทงาน

บริหารและการจัดการ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

การศึกษาปริญญาตรี/โท ด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

•มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ในการทำงานร่วมกับ NGO •มีทักษะวิเคราะห์ และการบริหารความสัมพันธ์

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

อายุ 35 ปี ขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญฝ่ายส่งเสริมองค์กรภาคประชาชน