หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : IT Specialist,Business Representative(SLA) (Gosoft)

ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

-กำหนดแนวทางกลยุทธ์/บริหารจัดการ/กำกับดูแล มาตรฐาน/กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้งาน และการจัดการทรัพย์สินร้านสาขา (IT Asset) เพื่อการป้องกันปัญหา (Preventive Actions) หรือแก้ไขปัญหา (Corrective Actions) และ กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบาย และมาตรฐานที่กำหนด ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ใช้งานและผู้ให้บริการภายในและภายนอกบริษัท เพื่อควบคุมอัตรา Call Complaint ให้เป็นไปตามเป้าหมายของสายงานสารสนเทศ -กำหนดแนวทางกลยุทธ์/บริหารจัดการ/กำกับดูแล บริหารจัดการและกำกับดูแล ข้อตกลงมาตรฐานระดับการให้บริการ (Service Level) เงื่อนไขสัญญาบริการ (Service Contract) ของบริษัทผู้ให้บริการทั้งภายในและภายนอก, การให้บริการ (Services) และ การมีโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructures) ที่มีคุณภาพ พร้อมใช้งาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าระดับการให้บริการมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เหนือคู่แข่งขัน สอดคล้องกับความต้องการและการเติบโตของธุรกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของสายงานสารสนเทศ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม -วางแผนและบริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น การคัดเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ, การกำหนดข้อตกลงการบริการ, การปรับปรุงคุณภาพการใช้งาน/การบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและการเติบโตของธุรกิจ และเป็นไปตามเป้าหมายของสายงานสารสนเทศ ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม -บริหารจัดการและกำกับดูแล กระบวนการทำงาน (Processes) ระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานอื่นๆขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ GRC (Governance Risk and Compliance) ขององค์กร -บูรณาการการบริหารความเสี่ยง จากการที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหยุดชะงัก และให้คำปรึกษาในการวางแผน BCM (Business Continuity Management) ที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าระดับของผลกระทบจะอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ธุรกิจยอมรับได้ -หาจุดสมดุลระหว่างคุณภาพและเวลา (Speed and Quality) / บริหารต้นทุนการดำเนินงาน (Cost Optimization) -การบูรณาการข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และกำหนดแนวทางแก้ไข (Root Cause Analysis & Problem Solving) เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่สาเหตุ และแก้ได้อย่างยั่งยืน -ยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดนโยบาย มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ และกระบวนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ จะพร้อมใช้งาน และใช้งานง่าย ไม่สร้างปัญหากับผู้ใช้งาน โดยมีต้นทุนและเวลาในการดำเนินงานที่เหมาะสม มีการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสม และเป็นไปตามเป้าหมายของสายงานสารสนเทศ โดยอาศัยการโน้มน้าว เจรจาต่อรอง กับหน่วยงานหลาย ๆ ฝ่ายในองค์กร -งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

-ปริญญาตรี-โท สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มี ITIL certification -สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ในระดับดี และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง - มีประสบการณ์ในงาน IT Services Management, IT Project Management, Governance Risk and Compliance , การบริหารโครงการ IT , การบริหารคุณภาพการให้บริการด้าน IT ในองค์กรขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 3 ปี -มีใจบริการ กล้าตัดสินใจ มีความมุ่งมั่น และสามารถสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานได้ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ยึดมั่นในหลักการ และหลักธรรมาภิบาล (Governance) -ใฝ่เรียนรู้ และแสวงหาการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง มุ่งความสำเร็จระยะยาว และยั่งยืน (Continuous Improvement) - ปีแรกปฏิบัติงานสีลม ปีต่อไปย้ายที่ปฏิบัติงานหลักไปแจ้งวัฒนะ(ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website : http://job.cpall.co.th/ หรือส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งIT Specialist,Business Representative(SLA) (Gosoft)