หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Senior System Architect Analyst

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

ลักษณะงาน

•วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน IT ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน และให้คำปรึกษาทางด้าน IT แก่หน่วยงานต่างๆ •บริหารโครงการทางด้าน IT ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน เป็นไปตามขอบเขตของงานที่วางไว้และได้ผลตามที่ต้องการ •ติดตามแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบ พร้อมทั้งประสานงานกับ Vendor ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว •ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัย ปลอดภัย และเพียงพอกับความต้องการของการใช้งาน •ศึกษา ติดตามเทคโนโลยีด้าน IT เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กร รวมถึงการวางแผนโครงการทางด้าน IT หรือระบบใหม่ๆ •จัดทำคู่มือระบบที่ออกแบบและดูแล พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งเป็นวิทยากรฝึกอบรมใช้งานระบบที่ดูแลให้แก่ผู้ใช้งาน

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

•ปริญญาตรี-โท สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/MIS/IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

•มีประสบการณ์ด้าน IT และการดำเนินการทางด้านโครงการด้าน IT ไม่น้อยกว่า 5 ปี •หากมีประสบการณ์ทางระบบ ด้าน Ticketing และ Airline มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28 - 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งSenior System Architect Analyst