หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : วิศวกร IE

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

1. ออกแบบและพัฒนากระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร 2. ผลักดันให้เกิดการปรับปรุง พัฒนากระบวนการโดยผ่านโครงการปรับปรุงต่าง ๆ 3. ส่งเสริม ให้คำปรึกษา กับหน่วยงานต่างๆ รวมทัั้งปรับแนวคิดในการทำงานให้เกิดการทำงานเป็นทีมข้ามสายงาน 4. กำกับดูแล ควบคุมงาน การบริหารแผนงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด 5. ประเมินและติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสามารถกำหนดเป็น มาตรฐานขององค์กรได้

ประเภทงาน

วิศวกร

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ป.ตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ 1. อายุ 23-26 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial engineer) 3. มีประสบการณ์การการทำงาน Process Engineer หรือ Process Improvement มา 1-3 ปี 4. มีประสบการณ์ในการออกแบบกระบวนการ (Design Process) 5. รักในการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

23-26

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งวิศวกร IE