หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อาวุโสบัญชีตรวจสอบ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

1. จัดทำรายงานรวบรวมมาตรฐานบัญชีและเปรียบเทียบกับระบบบัญชีปัจจุบันเพือจัดทำนโยบายบัญชี 2.วางแผนและพัฒนารูปแบบงบการเงินให้เป็นไปตามการบัญชีระหว่างประเทศ 3.วางระบบบัญชีที่เกิดขึน% ใหม่ ๆ ของธุรกิจให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดและสอดคล้องกับระบบทำงาน 4.จัดทำรายงาน ความหมือนและความแตกต่าง ด้านมาตรฐานบัญชีและภาษี พร้อมหาข้อสรุปเพือดำเนินการออกงบการเงินและนำส่ง ภาษีอากรของบริษัทฯได้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด 5.จัดทำรายงานการวิเคราะห์งบการเงินรายไตรมาสในมุมมองต่างๆ เพื่อผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ

ประเภทงาน

บัญชี/การเงิน/การลงทุน/การตลาด

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์บัญชีอย่างน้อย 3-5 ปี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสบัญชีตรวจสอบ