หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ (QA)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

1. สุ่มตรวจคุณภาพน้ำ สินค้า อุปกรณ์ และสุขอนามัยที่ร้านสาขา ตลอดจนเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ 2. รับข้อร้องเรียนปัญหาคุณภาพสินค้า เพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น ตลอดจนวิเคราะห์สาเหตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขและ ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 3. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านคุณภาพให้กับสำนักปฏิบัติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นส่วนงานพัฒนาเทคนิคร้าน สำนักการตลาด สำนักปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อการแก้ปัญหาสุขอนามัยในร้านและสินค้า ตลอดจนปัญหาร้องเรียนคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น 5. จัดทำแผนและส่งเครื่องมือเพื่อทวนสอบตามแผนการทวนสอบอุปกรณ์ที่วางไว้ 6. ติดตามการตรวจสอบคุณภาพตลอดจนการแก้ไขป้องกันในโครงการพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ปริญญาตรี-โท วิศวกรรม, Food Science, เคมี, เคมีอุตสาหกรรม,พอลิเมอร์, เทคโนโลยีการบรรจุ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ ด้านโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร(อาหารแช่แข็ง),ผักผลไม้ หรือโรงงานสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น แชมพู, น้ำยาล้างจาน หรืองานด้านตรวจสอบผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร ฯลฯ - ประสบการณ์ 0 -10 ปี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ (QA)