หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อการเรียนรู้

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

ลักษณะงาน

รายละเอียด : 1. จัดเตรียม Resource ได้แก่ งานกราฟิก / ภาพถ่าย / การบันทึกเสียง / วิดีโอ สำหรับการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหา 2. ดำเนินการออกแบบ / สร้างสรรค์ และผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของลูกค้า และส่งมอบงานตามแผน งานที่กำหนด 3. จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสื่อ ให้พร้อมใช้งาน 4. ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 5. หาความรู้ ประยุกต์ใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการออกแบบ และพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ประเภทงาน

อื่นๆ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา / นิเทศศาสตร์ / คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน และมัลติมีเดีย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ เพื่อการศึกษา และประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ

1. มีความชำนาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Software ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และ Authoring Tools ต่างๆ เป็นอย่างดี เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Edge Animate, Adobe Captivate เป็นต้น 2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับการเรียน การสอน 3. มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน การสืบค้น รวบรวมข้อมูลและการนำเสนอที่ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อการเรียนรู้