หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. จัดซื้อ จัดหา สินค้าในโครงการเรียนฟรี 15 ปี/เครื่องแบบ/ชุดนักเรียน/อุปกรณ์การแต่งกาย/สื่อการเรียน การสอน/วัสดุสำนักงาน จัดทำขั้นตอน มาตราฐานงาน ให้ผู้ขอซื้อทราบอย่างชัดเจน 2. เปรียบเทียบราคาสินค้า เจรจาต่อรอง ผู้จัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุด ขององค์กร 3. จัดซื้อ/จัดหา/จัดจ้างสินค้า และบริการให้ได้คุณภาพ ตรงต่อความต้องการของผู้ขอซ์้อคือ ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามความต้องการ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 4. สรรหา คัดเลือก ผู้จัดจำหน่ายที่มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม เพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใสในการทำงาน และสามารถตรวจสอบได้ทุกมิติ 5. ส่งมอบสินค้าให้ตรงตามเวลามาตรฐานที่กำหนดไว้ให้ถูกต้อง ตรงตาม Spec ให้ทันเวลาการใช้งานและไม่ให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 6. ตรวจสอบ ประเมินผลงานตนเอง พร้อมทั้งนำมาแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ประเภทงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีทักษะการการเจรจาต่อรอง 2. มีประสบการณ์งานจัดซื้อ อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป 3. มีความรู้ความสามารถการใช้ Program SAP 4. มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติที่ดี 5. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน และมีความยุติธรรม 6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉาพะหน้าได้เป็นอย่างดี 7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเรียนฟรี 15 ปี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 - 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ