ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. จัดทำแผน และงบประมาณด้านความปลอดภัย ที่สอดคล้องกับนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน และขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยฯ 3. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 5. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ 6. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 7. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัย 8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน 9. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน เนื่องจากการทำงาน 10. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับประสบอันตราย การเจ็บป่วยฯ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 11. ดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับ SHE 15 Standards รวมทั้งจัดระบบเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมในการรายงาน และตรวจสอบ

ประเภทงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)/สิ่งแวดล้อม/ISO

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 1-5 ปี มีความรู้ในพรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการนำเสนองาน และการทำ Presentation มีทักษะการสื่อสาร และการประสานงานที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 -35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)