หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ความร่วมมือ พื้นที่ภาคใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. ดูแล / แก้ไขปัญหานักศึกษาฝึกงาน 2. ติดตาม ตรวจสอบเอกสารจัดและประเมินผลการเรียน และแบบประเมินความสามารถ 3. ประสานงาน ช่วยเหลือ การจัดทำโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4. ตรวจสอบวุฒิการศึกษา 5. ออกตรวจสอบสถานศึกษาต่างๆ 6. ติดตาม รวบรวม แบบประเมินความสามารถระดับปวช. ทุก 3 เดือน ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 8. ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.เพชรบุรี, สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่

ประเภทงาน

ประสานงานทั่วไป

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

ปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขา ครุศาสตร์ บริหารธุริกิจ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ อย่างน้อย 2 ปี 2. มีทักษะความรู้ในการใช้ Micro Soft office 3. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ 4. มีการบริหารเวลาที่ดี 5. มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติที่ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 - 30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความร่วมมือ พื้นที่ภาคใต้