หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. ส่งเสริมบริหารจัดการวิทยาลัยฯ และสถานศึกษาเครือข่ายฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ในการรับนักเรียน และรักษานักเรียน 2. ประสานงาน สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารวิทยาลัยฯ และสถานศึกษาเครือข่ายฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. วางแผน จัดทำงบประมาณ / บริหารงานทีมงาน รวมทั้งการให้คำปรึกษา ดำเนินการตามนโยบายองค์กร 4. ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน นำเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานภายใน 5. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา, ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

ชาย/หญิง อายุ 40-45 ปี มีประสบการณ์บริหารงาน อย่างน้อย 5 ปี มีประสบการณ์การวางแผนงานด้านกาตลาด และบริหารทีมงาน มีความเป็นผู้นำสูง และมีมุนษย์สัมพันธ์ทีดี มีทักษะการสื่อสาร และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นอย่างดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีเยี่ยม

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

40-45

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ