หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. วางแผนการจัดโครงการของแผนกกิจกรรม แผนกชุมชนสัมพันธ์ และแผนกสวัสดิการ ได้ครบตามเป้าหมาย 2. ออกแบบและจัดกิจกรรม (ค่าย) พัฒนาผู้เรียน ระดับปวช. และระดับปวส. 3. ดูแลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ 15 ปี เรียนฟรี อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการ กิจกรรมของฝ่ายฯ 5. ดำเนินงานกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ รายงานประจำปี 6. กำกับดูแลกิจกรรมสโมสรนักศึกษา 7. สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา 8. ร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, พลศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์บริหารงานด้านการศึกษา/ด้านกิจกรรม 3 ปีขึ้นไป 2. มีทักษะการสื่อสาร / มนุษยสัมพันธ์ดี 3. มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจดีเยี่ยม 4. มีความริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง 5. มีความเป็นผู้นำสูง และสามารถบริหารงานเป็นทีมได้ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

35-40

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา