หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกธุรการและจัดซื้อ (สำนักงาน)

บริษัท ออลล์ นาวแมนเนจเม้นท์ จากัด

ลักษณะงาน

- ควบคุมและกำกับดูแล งานด้านธุรการ การแจ้งซ่อม สัญญาบริการต่างๆ - วางแผน การสรรหา Supplier และผู้ให้บริการ ให้มีความเพียงพอและทันต่อการใช้งาน - บริหารจัดการและพัฒนา บุคคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ในงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแล KPI ของทีมให้บรรลุเป้าหมาย

ประเภทงาน

ธุรการ

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขา การจัดการ,เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี ขึ้นไป (ธุรการสำนักงาน ,จัดซื้อ ,สัญญาจ้าง-เช่า) - มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างาน 1 ปีขึ้นไป - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการปรับปรุงงานตลอดเวลา - มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และมีความสามารถในการตัดสินใจ - พร้อมที่จะเติบโตในสายอาชีพร่วมกับบริษัท

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

**เพศ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี**

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการแผนกธุรการและจัดซื้อ (สำนักงาน)