หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาภาษาจีน สำนักการศึกษาทั่วไป

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- รับผิดชอบสอนในรายวิชาไม่ต่ำกว่า 8 กลุ่มต่อปีการศึกษา - สร้างผลงานวิชาการและงานวิจัยตามมาตรฐานภาระงานอาจารย์ประจำของสถาบัน ฯ - งานบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนัก ฯ หรือสถาบัน ฯ

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

- ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาภาษาจีน โดยมีผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผลการทดสอบวัดระดับภาษาจีน

คุณสมบัติ

- มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ในระดับดี - มีมนุษยสัมพันธ์ดี / อดทนสูง / รับผิดชอบสูง - สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี สามารถสมัครผ่าน website หรือส่ง Email มาที่ recruitpim@pim.ac.th

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

ปริญญาโท 25 - 35 ปี / ปริญญาเอกไม่เกิน 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาภาษาจีน สำนักการศึกษาทั่วไป