หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่งานบริหารความยั่งยืน สำนักอธิการบดี

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน Corporate University และ Work-based Education ให้เป็นที่แพร่หลายในสังคม - จัดงาน WEB Forum เพื่อเผยแพร่สถาบันสู่กลุ่มเป้าหมายภายนอก - จัดทำเอกสารสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Corporate University และ Work-based Education เพื่อเผยแพร่ - บริหารงานด้าน University (Corporate) Shared Valued ในระดับสถาบัน - ประสานงานกับคณะ สำนัก และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดโครงการบริการวิชาการกับชุมชนอย่างยั่งยืน - บริหารโครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน กับเทศบาลนครปากเกร็ด และ เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงภาคกลางตอนบน ฯลฯ - กำกับดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายด้ายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง - บริหารการประชุมและประสานงานคณะกรรมการพิจารณากฎหมายและกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย - สะสมองค์ความรู้ที่สำคัญของสถาบัน เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนขององค์กร - ดำเนินนโยบายและกำกับดูแล ให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย Corporate Governance ขององค์กร - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติ

- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการบริหารความยั่งยืนองค์กร หรือบริการวิชาการแก่ชุมชน หรือการทำวิจัยชุมชน มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ -สามารถจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ -มีความสามารถพูดต่อหน้าสาธารณชนได้ - กระตือรือล้น ชอบการติดต่อประสานงาน และสามารถลงชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลได้ - สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี-ดีมาก ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : hradmin@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารความยั่งยืน สำนักอธิการบดี