หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : จนท.งานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

-รับผิดชอบปฏิบัติด้านงานทะเบียนและวัดผล ประกอบด้วยงานพัฒนาหลักสูตร งานวัดผลประเมินผล งานทะเบียนนักเรียนและจัดทำสัมมโนนักเรียน งานข้อสอบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

-ปริญญาตรี/โททางด้านการศึกษา ด้านวัดผล หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

-มีประสบการณ์ด้านการทำงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปี -มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ -ถ้ามีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ -มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์และอดทน

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งจนท.งานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์