ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

รับผิดชอบงานด้านวิชาการของโรงเรียน บริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้มีการประเมินหลักสูตร พัฒนาครู ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้อำนวยการ กำกับติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร งานที่ปฏิบัติ : 1. บริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ 2. กำหนดนโยบาย วางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา โดยให้เป็นไปตามปรัชญา เป้าหมาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และนโยบายของสถานศึกษา 3. ส่งเสริมให้มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและอื่นๆ ที่จำเป็นต่อสถานศึกษา 4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 5. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้การอบรมสั่งสอบ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม และความเป็นเอกลักษณ์ไทย 6. ตระหนักและปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 7. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 8. ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา 9. กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 10. เสนอผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการในการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษาให้เหมาะสมกับ ความจำเป็นของสถานศึกษา 11. เป็นรองผู้อำนวยการและทำหน้าที่ตามผู้อำนวยการมอบหมาย 12. กำกับติดตามงานฝ่ายที่ได้รับมอบหมายแผนงานวิชาการ ได้แก่ - จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง - ตรวจเช็คงานประจำชั้น แผนการสอน โครงการสอน

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาโท หรือปริญญาเอกด้านบริหารการศึกษา

คุณสมบัติ

-มีประสบการณ์ด้านการทำงานด้านงานบริหารโรงเรียนไม่น้อยกว่า 7 ปี -มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 10 ปี -มีใบประกอบวิชาชีพครู -มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร -ผู้มีสัญชาติไทย มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสามารถทำงานให้กับโรงเรียนในระบบได้เต็มเวลา -มีวิสัยทัศน์กว้าง มีความอดทน ซื่อสัตย์

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

40 - 50 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์