หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหารและการจัดการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.งานสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา งานฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 2.งานอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา งานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ 3.งานวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม งานเผยแพร่และนำเสนอผลงานทางวิชาการ 4.งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และงานนิเทศนักศึกษา 5.งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 6.งานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 7.งานโครงการต่างๆ ของหลักสูตรและคณะศึกษาศาสตร์ 8.งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร 9.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาเอก วิชาเอกการบริหารการศึกษา

คุณสมบัติ

1.สามารถทำงานต่างจังหวัดและทำงานเสาร์-อาทิตย์ได้ 2.มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี 3.มีผลงานทางวิชาการและบทความวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30-50 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ หลักสูตรศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการบริหารและการจัดการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์