หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.สอนและฝึกอบรม 2.งานวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เผยแพร่ นำเสนอผลงาน 3.งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ปฏิบัติการสอน และนิเทศการสอน 4.งานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร/ตณะ 5.งานรับผิดชอบดูแลดำเนินการโครงการต่างๆ ของหลักสูตรและคณะ 6.งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

คุณสมบัติ

1.เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การวัดและประเมินผลการศึกษา 2.มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช้ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 3.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารประสานงาน ทำงานเป็นทีม อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้ 4.มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ระดับ 500 คะแนน หรือเทียบเท่า 5.มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ภายในปี พ.ศง 2558-2562 (ถ้ามี) ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : recruitpim@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30-55 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์