หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ โครงการ Connext ED คณะศึกษาศาสตร์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.นัดหมายและจัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนนงานให้แก่ผู้บริหาร 2.จัดทำเอกสารเบิกจ่ายต่างๆ และเบิกค่าใช้จ่าย เช่น ตั๋วเดินทาง ค่ารถตู้ ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง 3.จัดทำเอกสารในการจองรถตู้ ที่พัก ในการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ 4.แสกนเอกสารส่งออก และนำส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.ดำเนินการนัดหมายประชุมต่างๆ กับผู้บริหาร หรือหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงจัดทำรายงานการประชุม 6.ประสานงานและติดตามเอกสารระหว่างสำนัก เช่น การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เอกสารเสนอเซ็นที่อยู่ภายในดครงการ 7.สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายใต้โครงการ 8.ดำเนิการเบิกของที่ระลึกและส่งมอยให้แต่ SP 9.ประชาสัมพันธ์การดำเนินการของโครงการ และกิจกรรมที่เกิดขึ้นลงในสื่อต่างๆ ของสถาบัน เช่น หน้าเวปไซท์โครงการ 10.ลงพื้นที่ เพื่อบันทึกภาพ และรวบรวมภาพในฐานข้อมูล 11.จัดทำสรุปครงการของแต่ละโรงเรียนเป็นฐานข้อมูล 12.งานประสานงานทั่วไปและอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนครปฐม

การศึกษา

ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

1.มีทักษะด้านการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

21-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ โครงการ Connext ED คณะศึกษาศาสตร์