หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือ (วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1. สรรหา และบริหารจัดการสถานศึกษาเครือข่ายฯ ให้เป็นบรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของสำนัก และองค์กร 2. ประสานงาน ติดต่อ สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารวิทยาลัยฯ และสถานศึกษาเครือข่ายฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. วางแผน จัดทำงบประมาณ / บริหารงานทีมงาน รวมทั้งการให้คำปรึกษา ดำเนินการตามนโยบายองค์กร 4. ให้ความรู้ ทักษะ เทคนิค เสนอแนะแนวทาง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 5. ปฐมนิเทศนักเรียน ผู้ปกครอง, รับมอบตัว ดำเนินงานด้านสัญญาทุนการศึกษา 6. ติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงาน นำเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานภายใน7. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา, ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์บริหารการศึกษา อย่างน้อย 5 ปี 2. มีความเป็นผู้นำสูง และมีมุนษย์สัมพันธ์ทีดี 3. มีทักษะการสื่อสาร และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นอย่างดี 4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีเยี่ยม

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

40 - 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือ (วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์)