หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาวะผู้นำ ฯ (หลักสูตรปริญญาโท)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- งานสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา งานฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา - งานอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา งานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ - งานวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การเผยแพร่และนำเสนอผลงานทางวิชาการ - งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาชีพบริหารการศึกษา และงานนิเทศนักศึกษา - งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา - งานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร - งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร - งานโครงการต่าง ๆ ของหลักสูตรและคณะศึกษาศาสตร์ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

-ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา

คุณสมบัติ

- เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์การบริหารการศึกษา - มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 3 ปี - มีประสบการณ์ในการบริหารและการวิจัย - มีความเป็นครู มีภาวะผู้นำ - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีม - มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน - มีความขยันและอดทน - สามารถทำงานในต่างจังหวัดและทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้ ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : hradmin@pim.ac.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30 - 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาวะผู้นำ ฯ (หลักสูตรปริญญาโท)