หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำ หลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- งานสอนและงานฝึกอบรม - งานอาจารย์ที่ปรึกษา - งานวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เผยแพร่ นำเสนอผลงาน - งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ฝึกปฏิบัติการสอน และนิเทศการสอน - งานพัฒนานักศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร - งานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร - งานรับผิดชอบดูแลดำเนินโครงการต่าง ๆ ของหลักสูตร และคณะ - งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาโท-เอก / วิชาเอก การวัดและประเมินผลการศึกษา หรือการวัดผลการศึกษา

คุณสมบัติ

- เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การวัดและประเมินผลการศึกษา หรือการวัดผลการศึกษา - มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา - มีมนุษยสัมพันธ์ดี - มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ - อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้ - มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ที่ระดับ 500 คะแนนหรือเทียบเท่า - มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์และเผยแพร่แล้ว ภายในปีพ.ศ.2555-2559 (ถ้ามี)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30 - 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ หลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์