หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำหลักสูตร การสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- งานสอนวิชาภาษาจีนพื้นฐาน และภาษาจีนเฉพาะ เช่น วัฒนธรรม วรรณกรรม อักษรจีน เป็นต้น - งานอาจารย์ที่ปรึกษา - งานวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เผยแพร่ นำเสนอผลงาน - งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ฝึกปฏิบัติการสอน และนิเทศการสอน - งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร - งานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร - งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและสถานศึกษา

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาโท-เอก วิชาเอกการสอนภาษาจีน หรือภาษาจีน โดยมีคะแนนสอบวัดระดับ HSK 6

คุณสมบัติ

- มีทักษะในการสื่อสาร การถ่ายทอดภาษาจีนได้ในระดับดีมาก - มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา - มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 1 ปี - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 - 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร การสอนภาษาจีน คณะศึกษาศาสตร์