หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.รับผิดชอบงานประสานงานการฝึกงานของสาขาวิชาการจัดกาเทคโนโลยีฟาร์ม -ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการตามีคณะกำหนด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานโดยจัดเก็บเป็นบันทึกปัญหาและวิธีการแก้ไขทุกครั้ง 2.งานพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม -ให้คำปรึกษา/วัดค่าและประเมินผลการพัฒนาของนักศึกษา/กระบวนการที่ทำให้นักศึกษาคงอยู่/การส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือการประกวด 3.ติดต่อประสานงานกิจกรรมบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในลักษณะ CSV (Creating Shared Value) ตามที่คณะกำหนดตามหลักสูตร 4.ดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษา และภาระงานของศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา 5.งานออกเยี่ยมนนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงาน และดูแลงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาตี/โท สัตวศาสตร์,จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน และวางแผน 2.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี-ดีมาก 3.มีความสามารถในการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร