หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : บรรณารักษ์ (EEC)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

1.ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ และบริการตอบคำถาม การค้นคว้าแนะนำการใช้ห้องสมุดและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2.จัดหา คัดเลือก วิเคราะห์ จำแนกหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์สื่อโตสทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำรายการบรรณานุกรม ดรรชนี สารสังเขบและบันทึกลงฐานข้องมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศขึ้น 3.ศึกษาค้นคว้า วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 4.การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้บริการห้องสมุด และจัดกิจกรมรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมการอ่าน การศึกษา การค้นคว้า ให้กับผู้ใช้บริการ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอหมาย

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดชลบุรี

การศึกษา

ปริญญาตรี วิชาเอก สาขาบรรณารักษศาสตร์หรือสาขาสารสนเทศศาสตร์

คุณสมบัติ

-ทักษะการใช้โปรแกรมห้องสมุดและโปรแกรม Microsoft office

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งบรรณารักษ์ (EEC)