หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านค้าปลีก

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

-วางแผนกำหนดกลยุทธ์และบริหารงบประมาณทางการตลาดออนไลน์ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย -คิดและวางแผน Online Contents ช่องทางต่างๆ ในสื่อออนไลน์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย -กำกับดูแลการสื่อสารข้อมูลของหน่วยงานในทุกช่องทาง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ทันเหตุการณ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงาน -สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการตลาดออนไลน์ได้ -กำกับดูแลการทำงานของทีมให้บรรลุเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ผู้รับบริการ -วางแผนงาน,แก้ไขปัญาเฉพาะหน้าทั้งก่อน ระหว่าง หลังการจัดอบรม,ให้บริการจัดอบรม -รับข้อมูล ความต้องการของลูกค้า และออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้า -ให้บริการการจัดอบรมสัมนาทั้งภาคธุรกิจ การศึกษา และภาคประชาชน -รับนโยบายจากองค์กร และดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร และหน่วยงาน

ประเภทงาน

อื่นๆ

สถานที่ทำงาน

จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา

ปริญญาโท เอกการตลาด,นิเทศศาสตร์

คุณสมบัติ

-มีประสบการณ์งานด้าน Digital/Online Marketing/E-Commerce จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ -มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถ Design Content ได้ -ชอบความท้าท้าย ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีออนไลน์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้่างสรรค์ชิ้นงานได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ -สามารถสื่อสาร และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน -มีทักษะการพูด ใจรักงานบริการ ดูแลกำกับทีมงาน ปรับตัวกับกลยุทธ์นดยบายที่เปลี่ยนแปลได้ มีความมั่นใจตนเอง และพร้อมรับฟังผู้อื่น มีความยืดหยุ่นเวลาในการปฏิบัติงานได้ พร้อมเรียนรู้ อดทน มีไหวพริบ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

35 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านค้าปลีก