CP ALL MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2019 For more information about “Management Trainee” Position, please contact 0-2071-1726.
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : นักวิจัย (งานวิจัยสถาบันและประเมินผล)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- ทำวิจัยในทุกขั้นตอนได้ - สำรวจและประเมินผลโครงการต่าง ๆ - วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ - ประมวลผล/สังเคราะห์ข้อมูล รวมถึงจัดทำรายงานสรุปผลนำเสนอต่อผู้บริหาร - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขา สถิติประยุกต์ , บริหารธุรกิจ , วัดและประเมินผล , Business Analytic , Data Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Analytical tool หรือเขียนโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีทักษะในการทำวิจัยทุกขั้นตอน และสามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดีมาก โดยเฉพาะถ้าเขียน Macro และ VBA ใน Excel ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้พื้นฐานหรือสนใจด้าน Business Intelligent , Data Mining , Big data - มีความทักษะในการนำเสนองานได้ดี **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งนักวิจัย (งานวิจัยสถาบันและประเมินผล)