CP ALL MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2019 For more information about “Management Trainee” Position, please contact 0-2071-1726.
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน โรงเรียนสาธิต PIM

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

- รวบรวมจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปี KPI - จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) - รวบรวมเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา - จัดทำปฏิทินการศึกษา - ติดตาม รวบรวมโครงการของโรงเรียน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ด้านงานแผน , งานด้านนโยบาย , งานประกันคุณภาพใ นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี - สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี-ดีมาก - สามารถวางแผน และ มีทักษะในการบริหารงาน - มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน โรงเรียนสาธิต PIM