ติดตามข่าวสารการสมัครงาน และตำแหน่งงานใหม่ๆ ได้ ผ่านแฟนเพจ Facebook fanpage : Job CP ALL
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : IT Project Manager

ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกฯ

ลักษณะงาน

บริหารจัดการโครงการ (Project Management) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ หรืองานต่างๆ เพื่อให้สามารถส่งมอบผลลัพธ์ต่อธุรกิจตามที่ได้ตกลงไว้ ภายใต้กำหนดระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่กำหนดไว้ 1. กำหนดและกำกับดูแล ขอบเขต, เป้าหมาย, สิ่งที่ส่งมอบ (Project Scopes, Goals, and Deliverables) และผลลัพธ์ต่อธุรกิจที่คาดหวัง (Business Outcomes) ของโครงการ ร่วมกับผู้บริหาร (Senior Management) และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) รวมถึงการสื่อสารความคาดหวังต่อคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความเข้าใจ และให้การสนับสนุนที่ดีต่อโครงการ 2. กำหนดแผนการดำเนินโครงการ (Project Planning) ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ (Resource Estimation) ผู้ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็น (Required Participant) โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน (Integration & Dependencies) เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ศึกษาวิเคราะห์ หรือให้คำปรึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility) และสนับสนุนในการนำเสนอ หรือเป็นผู้นำเสนอขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ 4. บริหารจัดการ ประเด็นปัญหา/ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ (Issue & Risk Management) ร่วมกับคณะทำงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และรายงานประเด็นปัญหา/ความเสี่ยง พร้อมแนวทางแก้ไขหรือทางเลือกที่เหมาะสมต่อผู้บริหาร เพื่อให้มีการตัดสินใจและการจัดการปัญหาที่ทันท่วงที (Report & Escalation) 5. Project Performance Management: บริหารจัดการ คณะทำงานโครงการ ผ่านการโค้ช สอนงาน หรือติดตามงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผลการดำเนินโครงการ จะเป็นไปตามเป้าหมาย มีการส่งมอบ Deliverables ที่มีคุณภาพ รวมถึงดำเนินการจัดทำรายงานตัวชี้วัด Project Measurements ตามมาตรฐานการบริหารโครงการ เพื่อสื่อสารสถานะของโครงการ ต่อผู้บริหาร คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้รับทราบเป็นระยะ 6. บริหารจัดการ องค์ความรู้ในการดำเนินโครงการ โดยรวบรวม Project Deliverables สรุปผลการดำเนินโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะ ในระหว่างการดำเนินโครงการ และเมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการ รายงานต่อผู้บริหาร คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินโครงการ และการบริหารโครงการต่อไป

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.มีประสบการณ์การบริหารโครงการ IT อย่างน้อย 5 ปี และประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 8 ปี 2.มีความรู้และทักษะด้าน Project Management และ Software Development Methodology 3.มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานใน IT Technology เป็นอย่างดี 4.ต้องสามารถใช้ Microsoft Project, Microsoft Office ในระดับดีมาก 5.ต้องสามารถสื่อสารภาษาไทย-อังกฤษ ในเกณฑ์ดี และมีความสามารถในการนำเสนอระดับดีมาก 6.หากมีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจค้าปลีก (Convenience Store) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

32 ขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งIT Project Manager