หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่าย Fraud management

บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด

ลักษณะงาน

• จัดทำแนวทางประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและข้อผิดพลาด วิเคราะห์แนวโน้มการทุจริต เพื่อหาแนวทางป้องกัน ลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาด • ติดตาม สนับสนุนให้หน่วยงาน พนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญด้านความเสี่ยงทางทุจริต • ติดตาม ค้นหา เฝ้าระวัง และตรวจจับ รายการผิดปกติ ต้องสงสัย(Monitoring) ในทางธุรกรรมของบริษัทและตรวจสอบรายการผิดปกติโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • นำผลการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการทำธุรกรรมทุจริต มาปรับปรุงวิธีหรือกระบวนการตรวจจับการทุจริตให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น • จัดทำแผนการให้ความรู้ และพัฒนาบุคลากรในบริษัท และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เท่าทันกลุ่มบุคคลภายนอกที่มีพฤติกรรมทุจริต • จัดทำสรุปรายงานการพบการทุจริต หรือต้องสงสัยให้ผู้บริหารต้นสังกัดทราบ

ประเภทงาน

อื่นๆ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

• สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขา กฏหมาย/บริหารธุรกิจ/การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

• มีประสบการณ์การตรวจสอบทุจริตอย่างน้อย 5 ปี • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ E-Payment • มีความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมทุจริตได้ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28-35

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย Fraud management