หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน (โรงเรียนสาธิต PIM)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ลักษณะงาน

-จัดทำเอกสารการกำหนดทิศทาง การวางแผนพัฒนาและกำหนดเป้าหมายให้ทุกฝ่ายรับทราบ -ประสานงานในการจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนและกำกับติดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี -จัดทำและปรับปรุงแบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำแผนให้พร้อมที่จะให้แต่ละฝ่ายนำไปใช้ -จัดให้มีการนิเทศการจัดทำแผนของโรงเรียน -จัดทำปฏิทิน การจัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจำปี -ประสานกับฝ่ายต่างๆให้มีการรวบรวมแผนงานและโครงการ ส่งตามกำหนดเวลา -จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน -ดูแล ติดตาม เร่งรัด การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ ติดตามประเมินสรุปและรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามขั้นตอน -นำนโยบายของผู้อำนวยการแจ้งให้บุคลากรรับรู้และปฏิบัติ -ดำเนินการนำนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติหรือหาแนวทางดำเนินการให้เป็นรูปธรรม -สร้างสรรค์งาน หรือระดมบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์งานในการพัฒนาจุดเด่นของโรงเรียน -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

อาจารย์/ครู/งานวิชาการ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

-ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

-มีประสบการณ์ด้านการทำงานด้านงานนโยบายและแผนของโรงเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปี -มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์และอดทน -มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน (โรงเรียนสาธิต PIM)