KU JOB FAIR 2017

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ร่วมออกบูธรับสมัครงาน KU JOB FAIR 2017 โครงการส่งเสริมภาวะการมีงานทำ (ถนนอาชีพ) สำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษา และประชาชนที่สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม