CP ALL MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2019 For more information about “Management Trainee” Position, please contact 0-2071-1726.

KU JOB FAIR 2017

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ร่วมออกบูธรับสมัครงาน KU JOB FAIR 2017 โครงการส่งเสริมภาวะการมีงานทำ (ถนนอาชีพ) สำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษา และประชาชนที่สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ อาคารศูนย์การเรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม